Vietnam Communist Party Congress. Banners, Pano, Slogans, Posters, Banners, Signboards, Paintings Promote the Communist Party of Vietnam Congress. Băng Rôn, Pano, Khẩu Hiệu, Áp phích, Biểu Ngữ, Biển Bảng, Tranh Cổ Động Đại Hội Đảng cộng sản Việt Nam. Vector Corel (CDR)