Thông Điệp 5K Của Bộ Y Tế Phòng Chống Covid-19 File Vector Corel PDF

 

Chia sẻ file tờ rơi, áp phích, biển bảng, Pano tuyên truyền COVID-19 Vector Corel. File Vector Corel dùng để in ấn, chất lượng cao, chỉnh sửa được.

Sharing files leaflets, posters, signs, boards, propaganda Pano COVID-19 Vector Corel. Vector Corel file for printing, high quality, editable.

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

 

Link google drive download file thông điệp 5K Corel

Link google drive download file thông điệp 5K PDF

 

Thông Điệp 5K Của Bộ Y Tế Phòng Chống Covid-19 File Vector Corel PDF

SKU: covid-19 36
  • CDR - Corel draw

Theme-Download-CDR-01-7-1.jpg
Theme-Download-CDR-01-7-1.jpg