Tờ Rơi Hướng Dẫn Cách Ly Y Tế Tại Nhà COVID-19 File Vector Corel PDF AI

COVID-19 Home Health Isolation Guidelines leaflet Vector Vector Corel PDF AI

 

Chia sẻ file tờ rơi, áp phích, biển bảng, Pano tuyên truyền COVID-19 Vector Corel. File Vector Corel dùng để in ấn, chất lượng cao, chỉnh sửa được.

Sharing files leaflets, posters, signs, boards, propaganda Pano COVID-19 Vector Corel. Vector Corel file for printing, high quality, editable.

 

Tải link bên dưới

Download link below

 

Mật khẩu giải nén: cachhaynhat.com

Password extract: cachhaynhat.com

 

Link Download

Tờ Rơi Hướng Dẫn Cách Ly Y Tế Tại Nhà COVID-19 File Vector Corel PDF AI

SKU: covid-19 19
  • Ai - Illustrator

    PDF

    CDR - Corel draw